INTEGRITETSPOLICY

Hallandstrafiken vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.  Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Läs mer om dina rättigheter nedan. Besök gärna www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende företags och organisationer behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicy - så här behandlar Hallandstrafiken dina personuppgifter 

Denna integritetspolicy beskriver Hallandstrafikens behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Hallandstrafikens tjänster så som exempelvis Mina Sidor eller mobilappen eller på annat sätt är i kontakt med oss. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hallandstrafiken AB, org.nr. 556225-2998, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Hallandstrafiken dina personuppgifter?

Hallandstrafiken samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder dig av Hallandstrafikens tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt periodkort, registrerar dig på Mina Sidor på Hallandstrafikens webbplats, kontaktar Hallandstrafikens kundtjänst, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor, deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler förseningsersättning, använder vår mobilapp med mera.

Hallandstrafiken kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, Region Halland, Transportstyrelsen, SPAR, eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Hallandstrafiken behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Hallandstrafiken uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

Vi använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

När har Hallandstrafiken rätt att behandla dina personuppgifter?

Hallandstrafiken har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Hallandstrafiken kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Hallandstrafiken behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Hallandstrafiken och Hallandstrafikens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Hallandstrafiken. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Hallandstrafikens biljetter och övriga tjänster.

Hallandstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s k allmänna handlingar som Hallandstrafiken ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Hallandstrafiken överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hallandstrafiken sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Hallandstrafiken. Gallringsbesluten innehåller information om när Hallandstrafiken får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Du kan se dina transaktioner kopplade till ditt registrerade periodkort på Mina Sidor under 90 dagar.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kan inte heller radera dina uppgifter om de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Registrator
Hallandstrafiken AB
Box 269
311 23 Falkenberg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Hallandstrafiken värnar om din integritet. Hallandstrafiken arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

Hallandstrafikens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Hallandstrafiken gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.hallandstrafiken.se. 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Hallandstrafiken AB
Box 269
311 23 Falkenberg

Dataskyddsombud

Hallandstrafiken AB
Box 269

311 23 Falkenberg

dpo@hlt.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2022-01-01