Månadsrapporten för Hallandstrafiken innehåller en sammanställning av utvalda nyckeltal som tillsammans bidrar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Hallandstrafikens mål.

Rapporter

Månadsrapporter

Hallandstrafikens månadsrapport är en rapport som beskriver utvecklingen för verksamheten utifrån ett antal utvalda nyckeltal. Nyckeltalen hänger samman med Hallandstrafikens mål med koppling till Region Hallands vision ”Halland - bästa livsplatsen”. Genom att månadsvis följa upp och analysera utfallet av nyckeltalen kan lämpliga åtgärder genomföras för att styra verksamheten i riktning mot fastställda mål. Månadsrapporten publiceras kring den 20:e varje månad.
 

 

Årsrapporter

Hallandstrafikens Årsrapport för Serviceresor beskriver utvecklingen för verksamheten utifrån fastställda nyckeltal enligt Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Som ett led i att ständigt utvärdera och utveckla verksamheten är uppföljning en viktig faktor vilket sker både mellan Hallandstrafiken och kontrakterade Trafikföretag men även mellan Hallandstrafiken och dess Uppdragsgivare.