Dessa resevillkor gäller från 2019-07-01.

I. Resevillkorens tillämpning

1.1 Dessa resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår av 1.3-1.4 nedan, för Resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköping Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller vidare för resor med Öresundståg med Västtrafik. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med Resor mellan och inom Sydlänen.

1.2 Dessa resevillkor kompletterar svensk lag lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.

1.3 a) Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor för Resor inom respektive län. Där avvikelse förekommer finns hänvisning i dessa resevillkor.
b) Resor med Resplus-biljett omfattas av särskilda resevillkor och köpvillkor, se 
www.oresundstag.se
c) För Resor köpta i Skånetrafikens nya prismodell gäller särskilda resevillkor, se www.skanetrafiken.se

1.4 Resevillkoren gäller inte för:
a) Resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av Resan som sker danskt territorium, för vilken annan dansk rafikansvarigs resevillkor gäller, samt 
b) den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller, samt
c) Resor med Skärgårdstrafiken i Kalmar län, samt
d) Resor med Visingsöfärjan i Jönköpings län, samt
e) Resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst

II. Definitioner

2.1 Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och en och flera transportörer har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en Resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

2.2 Med ”Resenär” avses en person som har ett Giltigt Färdbevis och som reser, eller har för avsikt att Resa, med en eller flera av Trafikhuvudmännen.

2.3 Med ”Barn” avses Barn fram till den dag de fyller 7 år. Se vidare 3.2.

2.4 Med ”Barn/ungdom” avses resenärer från fyllda 7 år till den dag de fyller 20 år (vid resor över Öresund till den dag de fyller 16 år). Se vidare 3.2.

2.5 Med ”Färdbevis” avses biljetter och resekort.

2.6 Med ”Giltigt Färdbevis” avses köpt och aktiverad biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort.

2.7 Med ”Sydlänen” avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings
län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Öresundståg med
Västtrafik, Västra Götalands län.

2.8 Med ”Trafikhuvudmännen” avses Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik,
Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform
avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person
eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.9 Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal
som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

III. Linjesträckning, tidtabeller, taxor

3.1 Trafikhuvudmännen fastställer från tid till annan linjesträckning, tidtabell, priser och biljetter
och förbehåller sig rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan också
förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Aktuella linjesträckningar,
tidtabeller, priser och biljetter finns angivna på respektive Trafikhuvudmans app och
hemsida.

3.2 Priser och biljetter bestäms av Resenärens Färdbevis och ålder. Vid tveksamhet om ålder
ska legitimation kunna uppvisas. I annat fall betalas vuxenavgift. Medföljande barn under
7 år reser utan avgift tillsammans med betalande resenär. Lokala avvikelser kan förekomma
för resor inom respektive trafikhuvudmans län.

IV. Färdbevis

4.1 Ett Giltigt Färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan Trafikhuvudmännen och dess
Resenär, där dessa resevillkor ingår.

4.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa ett Giltigt Färdbevis.

4.3 Giltigheten för Färdbevis varierar beroende på Resans längd och omfattar angivna zoner eller
områden.

4.4 Uppehåll under Resan, och övergång, får göras inom Färdbevisets giltighetstid. Påstigning på
sista färdmedlet ska ske inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination
finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande
förbindelse till slutdestinationen. Lokala avvikelser förekommer i Jönköpings län – se
Jönköpings Länstrafiks hemsida.

4.5 Biljett köpt i app eller på Resekort ska, för att räknas som Giltigt Färdbevis, vara aktiverad
före ombordstigning. Resenären ansvarar för att biljetten kan valideras maskinellt under hela
Resan. Resenären ansvarar för att under hela Resan ha fungerande internetuppkoppling
samt för att mobiltelefon är i sådant skick att maskinell validering kan ske.

4.6 Periodbiljett gäller för Resa inom angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller
med resekort, av Resa som är längre än giltigheten för periodbiljetten, erläggs avgift från och
med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen
på periodbiljetten. Lokala avvikelser förekommer i Blekinge län, Jönköpings län samt vid Resa
med Öresundståg inom Västtrafiks område – se Blekingetrafikens, Jönköpings Länstrafiks
samt Västtrafiks hemsida.

4.7 Biljett kan köpas i Trafikhuvudmännens appar, biljettautomater, försäljningsställen eller,
då möjlighet till köp ombord finns, på fordon. För mer information om betalsätt i respektive
län – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.8 För köp av biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning
se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Kontroll, tilläggsavgift samt missbruk och spärr av tjänst

4.9 Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som
helst under en Resa kontrollera att Resenären har ett Giltigt färdbevis.

4.10 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa ett Giltigt färdbevis, som
kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar
enligt 4.13.

4.11 Vid Resa med rabatterad biljett (ej Barn) ska Resenär alltid kunna styrka att Resenären är
berättigad till rabatt. Resenär som reser med biljett för Barn/Ungdom ska kunna visa legitimation
vid tveksamhet om ålder. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas. Resenär som reser med
Studentrabatt ska kunna visa digital studentlegitimation i form av Mecenat eller Studentkortet
med studentresesymbolen i app samt giltig legitimation. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas.

4.12 Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till Trafiktjänsteman,
om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

4.13 Resenär som vid kontroll inte kan visa ett Giltigt färdbevis, eller kompletterande handlingar
enligt 4.13, kan enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67), påföras en
tilläggsavgift utöver avgift för biljett. Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.14 Missbruk av biljett köpt i app kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av tjänst helt eller delvis.
Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.15 Trafiktjänsteman som utför kontroll av Färdbevis har rätt att omhänderta Färdbevis om det
finns misstanke om att Färdbevis blivit förfalskat, manipulerat eller om det finns annat skäl att
ifrågasätta Färdbevisets giltighet.

4.16 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges
i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas och cykel, som ingen gör
anspråk på, omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

4.17 Resenär som nekar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avvisas från färdmedlet
av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

Återköp och frånträdande av avtal om köp av periodbiljett

4.18 Generellt lagstadgad ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av
Trafikhuvudmännens olika biljetter inte medför någon generell ångerrätt. Särskilda regler
gäller för 30-dagarsbiljetter, se 4.21.

4.19 För mer information kring återköp – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.20 För Färdbevis inhandlade via internet gäller separata köpvillkor, se villkoren för respektive
Trafikhuvudmans webbshop och andra aktuella försäljningskanaler via internet.

4.21 Periodbiljett kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas
före första giltighetsdatum. Periodbiljett med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt
särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Lokala avvikelser förekommer
i Kalmar län samt i Jönköpings län – se Kalmar länstrafiks och Jönköpings Länstrafiks
hemsida.

4.22 Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats
efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid
köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder
köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som
avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare respektive
Trafikhuvudmans hemsida.

V. Ersättning vid försening

5.1 Vid försening eller inställd avgång har Resenär rätt till prisavdrag eller ersättning för annan
transport – se vidare information om Förseningsersättning på respektive Trafikhuvudmans
hemsida.

5.2 Vid krav på ersättning för annan transport vid försening eller prisavdrag vid försening ska
reklamation ske till den Trafikhuvudman som sålt aktuellt Färdbevis.

5.3 Om Färdbevis sålts av annan än Trafikhuvudman, ska reklamation ske till den Trafikhuvudman
som är verksam på den avreseort där Resan började.

5.4 Reklamation ska ske inom skälig tid. Omständigheter av personlig natur som sjukdom, vistelse
på annan ort eller liknande är av betydelse för bestämmande av om resenären, har
reklamerat inom skälig tid. En reklamation som lämnas inom 2 månader efter det att Resan
avslutades eller skulle ha avslutats, ska dock alltid anses ha lämnats i rätt tid.

VI. Allmänna föreskrifter för resan

6.1 Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617) och från tid till
annan tillämplig lagstiftning och särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma gäller beträffande
Trafiktjänstemans anvisningar och tillsägelser. Den som inte rättar sig efter dessa riskerar
att bli avvisad från fordonet och därmed förlora rätten till Resa och återbetalning av avgift för
Färdbevis.

6.2 Person som är berusad, person som medför egendom som anges i punkt 6.16 nedan, eller
person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att personen kommer att störa
ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i trafiken, kan nekas påstigning.

6.3 På- och avstigning får normalt endast ske vid station eller hållplats. Om på- och avstigning
måste ske vid annan plats ska Trafiktjänstemans anvisningar följas. När ett fordon är i rörelse
får man inte stiga på eller av fordonet och inte heller öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas
får inte hindras eller öppnas med våld.

6.4 Buss i linjetrafik gör uppehåll vid hållplats för på- och avstigning om Resenär i god tid anmält
sin avsikt att stiga av eller om person befinner sig på hållplats i tydlig avsikt att följa med. Buss
kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning om bussen är fullsatt eller på order av
trafikledningen.

6.5 I fordon eller på stationer, perronger eller hållplatser inom Trafikhuvudmännens områden är
det förbjudet att röra vid manöver- och signalanordningar, missbruka larmanordning, nödöppnare,
räddningsutrustning eller liknande, eller på annat sätt hindra trafiken.

6.6 Medhavda alkoholhaltiga drycker får inte drickas på Trafikhuvudmännens fordon.

6.7 Rökning samt nyttjande av e-cigarett är inte tillåten på Trafikhuvudmännens fordon och inte
heller i lokaler, väderskydd, perronger eller andra utrymmen, belägna inomhus, utomhus eller
under jord, som är avsedda att användas av den som reser med Trafikhuvudmännen.

6.8 Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra
Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte uppkommer.
För sådan skada ansvarar Resenären. Lokala avvikelser för bussresor förekommer
i Hallands och Blekinge län - se Hallandstrafikens respektive Blekingetrafikens hemsida.

6.9 Radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument e.d. får inte användas under Resa på
sådant sätt att Trafiktjänsteman eller annan Resenär störs eller besväras.

6.10 Filmning eller fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning e.d.
är förbjuden på fordon utan särskilt tillstånd från Trafikhuvudmännen.

6.11 Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får av säkerhetsskäl inte användas
vid Resa med Trafikhuvudmännens fordon.

6.12 Tysta avdelningar, som kan förekomma i vissa fordon och i viss trafik, ska respekteras.

6.13 Då sittplats är försedd med säkerhetsbälte ska detta användas under färd. Se vidare
transportstyrelsen.se.

Handbagage

6.14 Handbagage, väska eller föremål, av skäligt omfång som lätt kan bäras av och på fordonet
av den resande, får medföras utan kostnad. Handbagage ska förvaras under stol, i knät,
på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan Resenär.
Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl
får tyngre Handbagage, eller Handbagage som sticker ut från hyllan, inte placeras
på bagagehylla. Se även Cykel 6.18.

6.15 Som handbagage får inte medföras:
a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande
och frätande ämnen,
b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från
vapnet,
c) andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra Resenärer eller som kan
förorsaka skada,
d) levande djur, med undantag för vad som anges nedan under avsnittet om Sällskapsdjur
m.m.

6.16 Trafiktjänsteman ansvarar för säkerheten ombord på fordonet och kan av säkerhetsskäl neka
ombordstigning om handbagaget inte uppfyller kraven under punkt 6.14.

Cykel

6.17 Små barncyklar utan cykelkedja, hopfällbar cykel, hopfällbar elscooter/elsparkcykel/kickbike
med eller utan sadel samt mikrobike räknas som Handbagage och får tas med utan kostnad
förutsatt att de är maximalt hopfällda under Resan.

Tåg
6.18 I mån av plats får 1 konventionell cykel (gäller även elcykel), elscooter/elsparkcykel/kickbike
eller ståhjuling (exempelvis Segway) per Resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt
Krösatåg, mot uppvisande av giltigt cykeltillägg. Lokal avvikelse förekommer i Blekinge län –
se Blekingetrafikens hemsida.

6.19 I mån av plats får 1 tandemcykel per Resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg mot
uppvisande av 2 stycken giltiga cykeltillägg. På Krösatåg kan inte tandemcykel

6.20 På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får även varucykel,
trehjulig vuxencykel samt cykelkärror medtagas i mån av plats mot uppvisande av giltigt
cykeltillägg. På övriga tågsträckor kan varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror inte
medtagas.

6.21 Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning
om sådan finns.

Buss
6.22 I mån av plats får 1 konventionell cykel (gäller även elcykel) tas med på regionbuss mot
uppvisande av giltigt cykeltillägg. Lokala avvikelser förekommer i Skåne, Blekinge län och
Jönköpings län - se Skånetrafikens, Blekingetrafikens samt Jönköpings Länstrafiks respektive
hemsida.

6.23 Ståhjuling, exempelvis Segway, samt elscooter/elsparkcykel/kickbike får inte tas med på
stadsbuss, regionbuss eller när trafik körs av taxi.

Barnvagn

6.24 I mån av plats får barnvagn tas med kostnadsfritt i för detta ändamål avsett utrymme.
Barnvagnen ska låsas med broms. När fastsättningsanordning för barnvagn finns ska denna
användas.

6.25 Barnvagn får inte placeras så att Resenär hindras eller att utrymningsväg

6.26 För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en
avgift som motsvarar ett cykeltillägg eller enkelbiljett barn/ungdom. Lokal avvikelse i Skåne -
se Skånetrafikens hemsida.

Sällskapsdjur mm

6.27 2 hundar eller andra Sällskapsdjur per Resenär, som kan tas med utan olägenhet för
annan Resenär, får tas med vid Resa utan kostnad, och ska färdas i avsett och särskilt markerat
utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Sällskapsdjur ska
under Resa vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur. Sällskapsdjur
får inte placeras på sittplatser. När Resa körs med taxi gäller särskilda regler – kontakta respektive
Trafikhuvudman för information.

6.28 Resenär med Sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning,
om Sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan Resenär eller Trafiktjänsteman.

6.29 Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och,
vid behov, färdas med Resenär på valfri plats i fordonet.

6.30 Vid Resa över Öresund får mindre sällskapsdjur som transporteras i lämplig bur eller väska
medföras utan kostnad. Väskan får inte vara större än 100x60x30 cm. För större hundar och
andra sällskapsdjur betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Barn/ungdom. Resenär
får medföra högst 1 hund eller sällskapsdjur för vilken avgift betalas. Särskilda bestämmelser
gäller för införsel av djur, se www.sjv.se.

Resenärens ansvar

6.31 Resenär ska själv ha uppsikt över sina väskor, cykel, barnvagn, rullstol, sällskapsdjur eller
annat medfört handbagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller stöld av Handbagage,
liksom för skador som Handbagaget förorsakar fordonet, Trafiktjänsteman, annan
Resenär eller annan Resenärs egendom.

6.32 För den händelse någon Trafikhuvudman skulle bli ersättningsskyldig mot annan Resenär
eller annan tredje person för skada som orsakats av medfört handbagage enligt ovan, ska
den Resenär som medfört handbagaget i fråga hålla Trafikhuvudmannen skadeslös för sådan
kostnad.

Hittegods

6.33 Hittegods ska överlämnas till Trafiktjänsteman, Trafikhuvudman eller till annan som
Trafikhuvudmannen hänvisar till, utan krav på ersättning.

VII. Särskild service till personer med funktionsnedsättning

7.1 Resenär med funktionsvariation har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman i samband
med betalning av Resa på tåg eller buss. Resenär med funktionsvariation har rätt att,
utan tillägg, köpa biljett ombord på tåg.

7.2 Resenär med funktionsvariation har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman under
Resa ombord på tåg eller buss samt vid på- och avstigning. Assistansen omfattar även hjälp
med max 2 handbagage som tillsammans väger max 20 kilo.

7.3 Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och
buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten mellan 2-24
timmar före avgång. Kontakta respektive Trafikhuvudman för mer information. Lokal avvikelse
förekommer i Skåne län – se Skånetrafikens hemsida.

7.4 Resenären ska själv kontakta Trafiktjänsteman ombord vid behov av assistans, samt även
upplysa Trafiktjänsteman i de fall ledsagning är bokad vid byte respektive ankomst.

7.5 Resenär, som har beställt ledsagning, ska komma till anvisad plats vid den tidpunkt som
avtalats med Trafikhuvudmannen. Om ingen tidpunkt avtalats ska Resenären komma till den
anvisade platsen senast 15 minuter före offentliggjord avgångstid.

7.6 I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtas kostnadsfritt,
under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger
maximalt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på
tåg. Lokal avvikelse förekommer i Blekinge och Kalmar – se Blekingetrafikens och Kalmar
länstrafiks hemsida.

7.7 Under Resa ska rullstolen placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med
särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. Under Resa får
Resenär färdas sittande i rullstol.

7.8 När fastsättningsanordning för rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel finns, ska denna
användas av Resenären under hela Resan. Trafiktjänsteman ska tillse att rullstol spänns fast
då utrustning för detta finns.

7.9 Närmare information för personer med funktionsvariation eller nedsatt rörlighet avseende möjlighet
att Resa, gällande trafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna
ta sig in i och ut ur fordon kan fås via respektive Trafikhuvudman.

VIII. Övriga ansvarsfrågor

Person- och sakskada

8.1 Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns
reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om
rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Allmän ansvarsbegränsning

8.2 Utöver ansvaret för försening och vissa person- och sakskador enligt dessa allmänna resevillkor,
är Trafikhuvudmännens skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov
vårdslöshet från Trafikhuvudmännens sida.

IX. Personuppgifter

9.1 För information kring hur Trafikhuvudmännen hanterar personuppgifter – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

 

Dessa resevillkor gäller för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.

 

Har du frågor om resevillkoren är du välkommen att kontakta oss.

Blekingetrafiken
www.blekingetrafiken.se
0455-569 00

Hallandstrafiken
www.hallandstrafiken.se
0771-33 10 30

Jönköpings Länstrafik
www.jlt.se
0771-44 43 33

Kalmar Länstrafik
www.klt.se
010-21 21 000

Länstrafiken Kronoberg
www.lanstrafikenkron.se
0771-76 70 76

Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se
0771-77 77 77

Västtrafik
www.vasttrafik.se
0771-41 43 00

 

Dessa resevillkor gäller från 2019-07-01