Användarvillkor

Dessa användarvillkor avser tjänsterna kopplat till Användarkonto i Hallandstrafikens App och Mitt konto. För att få tillgång till tjänsterna krävs registrering av Användarkonto. Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av Hallandstrafikens Resevillkor se www.hallandstrafiken.se/vara-villkor

Biljettkategorier 

Barn

Med Barn avses barn fram till den dag de fyller sju (7) år. Fritt antal Barn under 7 år åker gratis med betalande medresenär.  

 

Ungdom

Med Ungdom avses ungdomar från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år. Vid tveksamhet om ålder ska giltig fotolegitimation kunna uppvisas. 

 

Student

Med Student avses person som innehar digital studentlegitimation försedd med Studentresesymbolen samt giltig fotolegitimation.  

 

Vuxen

Med Vuxen avses personer fyllda 20 år.

Biljettens giltighet

Biljett för Resa inom Halland, mellan Halland och Sydlänen gäller för obegränsade resor inom angivet geografiskt område under giltighetstiden. Påstigning samt byten ska ske inom biljettens geografiska område.

Med ”Sydlänen”, avses följande län; Halland, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland.

För resor till Danmark se www.hallandstrafiken.se/vara-villkor

För att vara giltig ska biljett aktiveras före eller i samband med ombordstigning. 

Kopierad biljett, exempelvis foto- eller skärmbild, är inte ett giltigt färdbevis.

Visering av biljett

Samtliga biljetter ska viseras maskinellt i samband med ombordstigning på buss eller av tågvärd ombord på tåg. Detta gäller oavsett om biljetten finns i Hallandstrafikens App, är utskriven på papper eller är kopplad till ett plastkort. 

 

Visering av biljett i annat län

Vid resa med plastkort i annat län kan inspektionskvitto krävas där uppgifter om biljettens giltighetstid och geografi framgår. Inspektionskvitto kan fås i Kundservicebutik, Biljettautomat och hos Återförsäljare.

 

Visering av biljett i Västra Götaland och Danmark

Vid resa med plastkort i Västra Götaland eller Danmark krävs alltid inspektionskvitto där uppgifter om biljettens giltighetstid och geografi framgår. Inspektionskvitto kan fås i Kundservicebutik, Biljettautomat och hos Återförsäljare.

Övriga biljetter, i Hallandstrafikens App eller utskrivet på papper, viseras okulärt inom Västra Götaland och Danmark.

Betalningsalternativ

Betalsätt

Bank- och kreditkort

Du kan betala med bank- och kreditkort. Betalning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från kortkontot/kontokredit på samma sätt som vid betalning i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

Swish

Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från personkontot som är kopplat till Swish. Swish-appen öppnas automatiskt på din den mobila enhet och därefter godkänns betalningen via Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish som bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar personuppgifter i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) finns att läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.getswish.se

Kundkassa

Vid köp av Biljett kan Kundkassan användas som betalsätt, för hel- eller delbetalning. Vid delbetalning betalas återstoden av priset med bankkort eller Swish enligt ovan..

Faktura via Allpay

Du som är företagskund och använder faktura via Allpay omfattas av villkoren för fakturabetalning. Villkoren för företagskunder kan du läsa mer om här; https://www.hallandstrafiken.se/foretag

Ersättning vid försening

Vid befarad eller inträffad försening, med 20 minuter eller mer, kan du ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport eller prisavdrag, se www.hallandstrafiken.se/reklamation-och-forseningsersattning för vidare information om förseningsersättning.  

Biljettkontroll

Hallandstrafiken genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en resa kontrollera att du har en giltig biljett. Du ansvarar för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett, som kan kontrolleras maskinellt av biljettkontrollanten samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation. Vid resa med rabatterad biljett ska du alltid kunna styrka att du är berättigad till rabatt.  

Du är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna din mobiltelefon, plastkort eller pappersbiljett till biljettkontrollanten. Om du vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig biljett och eventuellt kompletterande handlingar kan du enligt lag debiteras en tilläggsavgift.  

Har du biljett i Hallandstrafikens App ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefonen är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

Användarkonto

Om du skapar ett konto genom att registrera dig i Hallandstrafikens App eller på Mitt konto godkänner du i sin helhet de villkor som framgår i dessa användarvillkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Hallandstrafikens App eller Mitt konto. 

Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida hallandstrafiken.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform tjänsterna tillhandahålls. Med tjänsterna avses de funktioner i Hallandstrafikens App och Mitt konto som tillgängliggörs för den som har ett användarkonto.

Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för dig i sitt standardutförande. 

Avtal om ingående av tjänsterna så som registrering får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas genom att målsman kopplar Hallandstrafikens App och/eller Mitt Konto till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs för dig som är minderårig. Tjänsterna får endast användas av dig som är 13 år eller äldre.   

Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av tjänsterna. 

I samband med att du godkänner dessa villkor och eventuella villkor för tilläggstjänst erhåller du en licens enligt punkt 8 att nyttja tjänsterna. 

För utförligare beskrivning av tjänsterna inom ramen för Användarkontot se www.hallandstrafiken.se/vara-villkor

Licens

Hallandstrafiken ger dig genom godkännande av användarvillkoren en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Hallandstrafikens App under villkorens giltighetstid på mobila enhet som du äger eller kontrollerar. 

Om du inte följer villkoren kan licensen komma att återkallas av Hallandstrafiken. 

Din rätt att använda Hallandstrafikens App förutsätter att du personligen har godkänt Hallandstrafikens användarvillkor. Om villkoren mellan dig och Hallandstrafiken upphör, upphör din rätt att använda Hallandstrafikens App.

Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende tjänsterna tillhör Hallandstrafiken eller tredje part med vilka Hallandstrafiken samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt. 

Du får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i tjänsterna. 

Tillgänglighet och spärr av Tjänst

Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Hallandstrafiken strävar efter att tillhandahålla dig tjänsterna utan teknisk störning, kan Hallandstrafiken inte garantera att tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgängliga eller fungera felfritt. Om Hallandstrafiken avser att utföra planerade avbrott i tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer Hallandstrafiken att informera dig om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.   

Hallandstrafiken förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra tjänsterna för dig om Hallandstrafiken misstänker att du;

 

(i) obehörigen nyttjar annan persons inloggningsuppgifter;

(ii) obehörigen låter annan nyttja persons inloggningsuppgifter;

(iii) använder tjänsterna i strid mot användarvillkoren eller använder, eller har för avsikt att använda tjänsterna i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller

(iv) använder tjänsterna på sådant sätt att Hallandstrafiken eller tredje person kan orsakas skada.

Hallandstrafiken har också rätt att spärra tjänsterna för dig utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om Hallandstrafiken bedömer att det bör ske för att skydda Hallandstrafikens, tredje person eller andra parters intressen. 

Överlåtelse

Hallandstrafiken har rätt att utan föregående samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren.

Resevillkor Hallandstrafiken

Vid köp av biljett godkänner du som resenär Hallandstrafikens Resevillkor. Resevillkoren finns att läsa på www.hallandstrafiken.se/vara-villkor

Återköp av biljett

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte vid köp av biljetter för resa. Dock görs undantag vid resa med Hallandstrafiken.

Ej aktiverade biljetter återköps till sitt fulla värde. En biljett kan vara oaktiverad fram till och med 365 dagar efter köptillfället. En biljett kan därefter inte aktiveras och inte heller återköpas. 

Vid återköp i Hallandstrafikens App eller Mitt konto sker återbetalning i den försäljningskanal du gjorde köpet och till det betalmedel du valde att betala med. 

För övriga återköp se www.hallandstrafiken.se/vara-villkor

Personuppgifter och cookies

I samband med att Hallandstrafiken tillhandahåller biljetter och biljettsystem är det nödvändigt för Hallandstrafiken att samla in och behandla vissa av dina personuppgifter.

Hallandstrafiken är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som resenär lämnar till Hallandstrafiken exempelvis i samband med registrering av konto inom ramen för tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via tjänsterna (exempelvis platstjänster). 

Mer information om hur Hallandstrafiken behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som du också kan läsa och godkänna genom Hallandstrafikens App eller på Mitt konto samt www.hallandstrafiken.se/sv/integritetspolicy  www.hallandstrafiken.se/sv/integritetspolicy

Ändringar av Villkor

Hallandstrafiken förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa användarvillkor och tjänster. Sådan ändring som avses i denna punkt godkänns av dig nästa gång du loggar in på kontot. För det fall godkännande inte görs upphör din rätt att använda tjänsterna. Vid var tid gällande villkor finns publicerade på hallandstrafiken.se, i Hallandstrafikens App och på Mitt konto. 

Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Hallandstrafiken med direkt ikraftträdande. 

Avtalstid och uppsägning

Avtal som har ingåtts mellan Hallandstrafiken och dig är giltigt under den tid resan pågår eller tillsvidare, så länge du nyttjar någon av tjänsterna.

Du kan närsomhelst säga upp avtalet för Hallandstrafikens App eller Mitt Konto till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i tjänsten eller via e-post dpo@hlt.se. Om du tar bort Hallandstrafikens App från din mobila enhet, försvinner biljett/-er och annan information i denna och Hallandstrafiken ansvarar inte för förlust av sådan data.

Hallandstrafiken har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp tjänsten om du använder den i strid med vad som stadgas i användarvillkoren. Hallandstrafiken har även rätt att säga upp avtalet enligt denna punkt för det fall du inte varit aktiv i någon av tjänsterna under en period om två år, förutsatt att betalning för tjänsterna inte skett för längre period.

Hallandstrafikens ansvar och ansvarsbegränsningar

Tjänsterna i Hallandstrafikens App och på Mitt Konto tillhandahålls i befintligt skick och du är självständigt ansvarig för användandet av tjänsterna och den mobila enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av tjänsterna. 

Hallandstrafiken ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att du använder tjänsterna i strid med användarvillkoren eller med anledning av att du inte följt de särskilda villkoren som programvarubutiken uppställt. 

Hallandstrafiken ger inga garantier om tjänsterna och dess innehåll eller funktion. Hallandstrafiken ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med resenärens mobila enhet eller liknande. Hallandstrafiken friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier 

Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i Hallandstrafikens användarvillkor och resevillkor i förhållande till vad som anges i övriga informationskanaler ska innehållet i användarvillkoren och resevillkoren ha tolkningsföreträde. 

Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. 

Vid tvist med privatperson följer Hallandstrafiken Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Kontakt

Hallandstrafiken AB

Box 269

311 23 Falkenberg

 

Tfn: 0771-33 10 30

E-post: webben@hlt.se

hallandstrafiken.se

Org.nr. 556225-2998

Sydlänen och Danmark

Blekingetrafiken 

www.blekingetrafiken.se 

0455-569 00 

 

Kalmar länstrafik 

www.kalmarlanstrafik.se 

010-21 21 000 

 

Länstrafiken Kronoberg 

www.lanstrafikenkron.se 

0771-76 70 76 

 

Skånetrafiken

www.skanetrafiken.se

0771-77 77 77

Västtrafik 

www.vasttrafik.se 

0771-41 43 00

Metro Danmark 

www.m.dk 

 

Movia Danmark 

www.moviatrafik.dk 

 

DSB Danmark 

www.dsb.dk